Terms & Conditions


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN SONITRON N.V.

 

Algemeen

Artikel 1

Uitsluitend onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons te sluiten overeenkomsten.  Regelingen, opgenomen in voorwaarden van onze kopers, welke afwijken van onze bepalingen, zijn voor ons slechts bindend, indien zij schriftelijk door ons zijn erkend.  Het ontbreken van een uitdrukkelijke niet-erkenning van die afwijkende regelingen kan ons derhalve nimmer worden tegengeworpen en evenmin kan een stilzwijgende uitvoering van opdrachten als een erkenning enerzijds van die afwijkende regelingen worden opgevat.

 

Aanbiedingen

Artikel 2

Al onze aanbiedingen zijn steeds geheel vrijblijvend en zijn berekend op omgaande bestelling.

Alle bij of na de aanbieding voor ons verstrekte tekeningen en/of afbeeldingen blijven steeds ons eigendom, en kunnen te allen tijde door ons teruggevorderd worden, ook al wordt er een aandeel in de kosten voor berekend.  Voor fouten en afwijkingen zijn wij niet aansprakelijk.

Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mogen vorenbedoelde bescheiden niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt of aan derden getoond of overhandigd worden.

 

Bestelling

Artikel 3

Alle Verstrekte orders zowel aan ons rechtstreeks als aan tussenpersonen of onze vertegenwoordigers gedaan, zijn eerst als geaccepteerd te beschouwen na onze schriftelijke bevestiging.

 

Levering

Artikel 4

De te leveren goederen reizen steeds voor risico van de koper, ongeacht welke leveringsbestedingen zijn gemaakt.

Indien door oorzaken buiten onze wil de goederen niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd en afgeleverd, zijn wij gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de besteller op te slaan of te doen opslaan en betaling voor die goederen te eisen als had de levering plaats gevonden.

 

Levertijd

Artikel 5

De door ons opgegeven levertijden worden zoveel mogelijk geëerbiedigd, doch zijn geheel vrijblijvend.  Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door latere of vertraagde aflevering.

 

Prijzen

Artikel 6

Onze prijzen gelden voor levering af magazijn/werkplaats, emballage niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Onze prijzen zijn voorts berekend op basis van de huidige lonen, grondstofprijzen, onkosten, invoerrechten, enz.  Wij behouden ons het recht voor om bij tussentijdse wijziging van de lonen (incl. sociale lasten e.d.), grondstoffen, onkosten en/of invoerrechten, deze met de koper te verrekenen.

 

 

Klachten

Artikel 7

Klachten in verband met levering van goederen en diensten moeten geschieden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na de leveringsdatum.  Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.

Onze verantwoordelijkheid kan geen verder gevolg hebben dan het kosteloos herstellen van de vastgestelde gebreken of het vervangen van de geleverde goederen.  Enige verdere schadevergoeding wegens eventuele schade ontstaan door bedrijfsstagnatie, tijdverlies of boeten, winstderving ed. is door ons niet verschuldigd.

Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden; in verband met de geschillen regeling bedraagt deze termijn 30 dagen.

 

Betaling

Artikel 8

Betaling dient te geschieden op de zetel van onze vennootschap binnen de 30dagen na factuurdatum, zonder enige korting of beroep op schuldvergelijking.

Indien een factuur niet op de boven aangegeven wijze is voldaan , draagt deze vanaf de dag der facturering een rente van 1,5 % per maand.  Niet-betaling van aan factuur op de vervaldag heeft tevens de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere eventueel op de koper bestaande vorderingen ten gevolge.

Alle kosten vallende op het incasseren der vordering, waaronder begrepen 15 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 euro wegens buitengerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van de koper.  Wij hebben steeds het recht om , in afwijking van de overeengekomen betalingscondities, zowel voor als na de aanvang der werkzaamheden of de leverancies, zekerheid voor de betaling of vooruitbetaling te eisen, zulks onder opschorting  van de werkzaamheden of leverancies onzerzijds totdat de zekerheid is verschaft of de vooruitbetaling is ontvangen, alsmede om indien de zekerheid of vooruitbetaling niet ten onzen genoegen verschaft wordt, de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te verbreken met behoud door ons van het recht op betaling van het reeds geleverde en op schadevergoeding.

Hangende betwistingen, van welke aard ook, geven de koper nooit het recht de betaling op te schorten.

 

Overmacht

Artikel 9

Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd, zulks te onze keuze, de levering uit te stellen  totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd te verbreken, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn en met behoud door ons van het recht op betaling van het reeds geleverde.

Worden als overmacht aangezien of alleszins gelijkgesteld, breuk aan machines, breuk of beschadiging tijdens transport, brand, staking, oproer, oorlog, revolutie, bezetting, ziekte, ijsgang, gebrek aan passende vervoermiddelen, verhindering door overheidsmaatregelen, zomede niet of niet tijdige levering door onze leveranciers.

 

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 10

Wij behouden ons tot meerdere zekerheid voor de stipte betaling van al het aan ons verschuldigde, de eigendom voor van alle door ons feitelijk afgeleverde goederen, tot op de algehele voldoening van het aan ons verschuldigde in hoofdsom, rente en kosten.

Bij niet-tijdige betaling van de koopprijs zijn wij te allen tijde gerechtigd om zonder enige voorafgaande aanzegging de goederen als ons eigendom terug te nemen.

Wij zijn tevens gerechtigd te eisen, dat de goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, in onberispelijke staat franco aan ons wordt teruggezonden.

Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is het de koper derhalve verboden de betreffende goederen te verkopen, verhuren, ruilen, te leen geven of in consignatie, op zicht of in pand te geven of uit de ruimte, waarin zijn zich bevinden, te verwijderen of te doen verwijderen.

De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt worden.

 

Arbitrageclausule

Artikel 11

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage is de B.K.N.I.A. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de BELGISCHE KAMER VOOR NATIONALE EN INTERNATIONALE ARBITRAGE N.V., Drukpersstraat 5, 1000 BRUSSEL (Tel. 02/219.01.32 en fax 02/219.03.46).

Deze clausule vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

 

Artikel 12

Door de bestelling aan ons verklaart de koper akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE SONITRON S.A.

 

Article 1

Toutes nos offres et toutes nos conventions sont subordonnées aux conditions générales énumérées ci-après.

Les conditions générales de nos acheteurs, qui sont dérogatoires à nos dispositions ne pourront nous être opposées que dans la mesure où nous les avons acceptées par écrit.  Le manque explicite de non-reconnaissance de règles divergentes ne pourront dès lors jamais être considérées comme une acceptation de conditions dérogatoires, ni l’exécution tacite d’instructions de nos clients  ni l’absence de réserve ou de protestation expresse à l’égard des conditions dérogatoires.

 

Offres

Article 2

Toutes nos offres sont calculées en fonction d’une commande par retour du courrier.  Elles n’impliquent aucun engagement de notre part et sont susceptibles d’être modifiées ou retirées.

Toute reproductions ou dessins communiqués au moment de l’offre ou après l’offre, restent notre propriété et peuvent être revendiqués à tout moment, même au cas où une participation dans les frais a été portée en compte.

Notre responsabilité ne peut être engagée pour écarts ou fautes.

Les documents précités ne peuvent être copiés, rendus publics, montrés ou communiqués à des tiers sans autorisation préalable écrite de notre part.

 

Commandes

Article 3

Toutes les commandesqui nous parviennent soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’agents ou de représentants, ne seront considérées comme acceptés qu’après confirmation écrite de notre part.

 

Livraison

Article 4

Les marchandises voyageront toujours aux risques et périls de l’acheteur, quelles que soient les conditions de livraison stipulées.  Si par suite de circonstances, indépendantes de notre volonté les marchandises ne peuvent être transportées et délivrées au lieu de destination, nous serons autorisés à les entreposer ou les faire entreposer pour compte et aux risques de l’acheteur et à réclamer le paiement du prix des marchandises si la délivrance avait eu lieu.

 

Délai de livraison

Article 5

Les délais de livraison indiqués par nous seront respectés dans la mesure du possible.  Il n’impliquent toutefois aucun engagement de notre part.  Notre responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée pour retard dans la livraison.

 

Prix

Article 6

Nos prix s’entendent pour livraison ex magasin/atelier, emballage non compris, sauf disposition contraire formulée par écrit.  Nos prix sont établis en fonction des salaires, prix des matières premières, frais généraux, droits d’entrée, etc. en vigueur au moment de la vente.  Nous nous réservons le droit, en cas de modification des salaires (charges sociales incluses), prix des matières premières, frais généraux et/ou droit d’entrée, de réclamer à charge de l’acheteur le montant de la majoration de prix qui en résulte.

 

Réclamations

Article 7

Des Réclamations relatives à la livraison et à la prestation de services doivent être déposées par lettre recommandée et motivée endéans les 8 jours qui suivent la date de livraison.  Ces réclamations ne suspendent pas l’obligation de paiement.  Notre responsabilité ne pourra avoir d’autre conséquence que la réparation gratuite des défauts constatés ou le remplacement des marchandises livrées.  Tous autres dommages & intérêts du chef de dommage résultant de la suspension d’activité commerciale, perte de temps ou amendes, manque à gagner, etc. ne pourront jamais nous être réclamés.

Toutes remarques ou restrictions relatives à la facture et/ou aux conditions générales y figurant, devront nous parvenir par lettre recommandée et motivée endéans les 8 jours de date de facture ; quant à la résolution des litiges ce délai sera de 30 jours.

 

Paiement

Article 8

Tout paiement doit être effectué au siège de la société endéans les 30 jours à partir de la date de la facture, sans aucune ristourne ou possibilité de compensation.

Tout retard de paiement nous donne le droit de réclamer des intérêts à 1,5 % par mois à partir de la date de la facture.  Le non-paiement d’une facture à l’échéance rend également immédiatement exigible toute somme due par l’acheteur.

Tous frais d’encaissement, y compris une majoration forfaitaire pour frais extrajudiciaires de 15 % du montant avec un minimum de 125 euro, sont à charge de l’acheteur.

Par dérogation aux conditions de paiement, nous avons toujours le droit, avant et après le début de l’exécution du travail ou des livraisons, d’exiger une garantie pour le paiement d’un acompte ou de la totalité du prix, et ce avec faculté soit de suspendre l’exécution du travail ou des livraisons, jusqu’à ce que la garantie est donnée ou l’acompte encaissée, soit si la garantie ou l’acompte versé nous paraît insuffisant, de résilier de plein droit le contrat pour la partie non-exécutée sous réserve du droit d’exiger le paiement du prix des marchandises déjà livrées et de réclamer des dommages et intérêts.  Des contestations pendantes, quelle que soit la nature, ne donnent jamais à l’acheteur le droit de suspendre le paiement.

 

Force majeure

Article 9

En cas de force majeure, nous sommes autorisés, à notre choix, à suspendre la livraison jusqu’à ce que la force majeure a pris fin, ou de résilier le contrat, pour autant que celui-ci n’a pas encore été exécuté, sans être tenus à des dommages et intérêts et sous réserve du droit d’exiger paiement du prix des marchandises déjà livrées.  Sont considérés comme cas de force majeur ou tout au moins assimilés à la force majeur, le bris de machines, bris ou dommage occasionné pendant le transport, incendie, grève, guerre, révolution ou émeute, occupation, maladie, gel, manque de transport convenable, fait du prince, ainsi que non livraison ou livraison tardive par nos fournisseurs.

 

Réserve de propriété

Article 10

A titre de garantie complémentaire pour le paiement ponctuel de toutes sommes quinous sont dues, nous nous réservons la propriété de toutes marchandises livrées par nous jusqu’à apurement complet de tout ce qui est dû en principal, intérêts et frais.

En cas de non-paiement du prix de vente à la date d’échéance nous sommes autorisés à reprendre à tout moment et sans préavis préalable les marchandises comme étant notre propriété.  Nous avons également le droit d’exiger que les marchandises faisant l’objet de la réserve de propriété nous soient réexpédiées franco en parfait état.

Aussi longtemps que la clause de réserve de propriété sort ses effets, il est interdit à l’acheteur de vendre les marchandises, de les donner en location, de les échanger ou prêter, de les mettre en consignation, de les donner à vue ou en gage, de les détourner ou faire détourner de l’emplacement ou elles se trouvent.

 

Article 11

A titre de garantie et d’engagement réciproques d’une résolution de litiges rapide par arbitrage, la C.B.A.N.I. est chargée de la désignation des arbitres de régler chaque litige de façon définitive et conformément à son règlement de fonctionnement qui peut être obtenu gratuitement à la CHAMBRE BELGE D’ARBITRAGE NATIONAL ET INTERNATIONAL S.A., rue de la Presse 5, à 1000 BRUXELLES (tél. 02/219.01.32 et fax 02/219.03.46).  La présente clause remplace toutes autres clauses de compétence contraires.

 

Article 12

Par la commande qui nous est adressée, l’acheteur se déclare d’accord avec les conditions ci-dessus.

 

 

 

RENTENTION OF TITTLE CLAUSE :

The title in the goods shall pass to the Buyer only when payment in full has been received by the Seller of all goods whatsoever supplied (and all services rendered) at any time by the Seller to the Buyer.  The Buyer shall permit the servants or agents of the Seller to enter on to the Buyer’s premises and repossess the goods at any time prior hereto.  In the case of non-payment at the due date and upon the demand the Buyer must return forthwith to the Seller all merchandise unpaid for, on the Buyer’sexpenses.  All goods delivered shall remain our propriety until payment in full thereof.

 

EIGENTUMSVORBEHALT :

Bis zur vollen Bezahlung sämtlicher, auch der zukünften Forderungen des Verkaüfers gegen den Kaüfer, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auch der Saldoforderung aus laufender Rechnung, sowie bis zur Enlösung der dafür hingegeven Wechsel und Schecks, bleibt die Ware Eigentum des Kaüfers.

 

RESERVA DE PROPRIETA :

La merce fornita rimane di nostra proprietà fino al pagamento integrale del sue prezzo.